Sierilän voimalaitosalueen asemakaavoituksen valmistelu alkaa – mielipiteitä voi jättää 6.10. saakka

25.09.20

Kemijoki Oy on jättänyt Rovaniemen kaupungille hakemuksen Sierilän voimalaitosalueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. Sierilään suunnitellaan päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta. Toteutuessaan voimalaitoksen energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Voimalaitos toisi kiinteistöverotuloja Rovaniemen kaupungille yli miljoona euroa vuodessa.

Asemakaavan valmistelu aloitetaan vireilletulovaiheen kuulemisella 23.9.–6.10.2020, jonka aikana on mahdollisuus esittää mielipiteitä valmisteluprosessia varten laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä valmisteluprosessin aikana sekä asemakaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelma antaa perustiedot kaavahankkeesta, jotta osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 6.10.2020 klo 16 mennessä kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96191 Rovaniemi tai sähköpostilla kirjaamo@rovaniemi.fi

Kaava-aineistot ovat nähtävillä kaupungin verkkosivujen kaavatorilla ja palvelupiste Osviitassa. 

Asemakaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Asemakaava ohjaa rakentamista osayleiskaavaa tarkemmin

Sierilän alueella on voimassa Rovaniemen kunnanvaltuuston 18.6.2001, § 74 hyväksymä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yleiskaavan valmistumisen jälkeen vesivoimalaitoshankkeen suunnittelu on tarkentunut ja mm. hankealueen luontoarvoista on saatu kattavasti lisää tietoa. Alueesta on laadittu paljon uusia selvityksiä ja hankkeelle on myönnetty vesitalouslupa.

Nyt vireille tullut asemakaava laaditaan ohjaamaan alueen yksityiskohtaisempaa rakentamista. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin. 

Suunnittelussa monta vaihetta – osallisia kuullaan useasti prosessin edetessä

Asemakaavaprosessi alkaa käynnistysvaiheella, eli vireilletulolla. Vireilletulon kuulemisen aikana osalliset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyteen.

Vireilletulon kuulemisen jälkeen siirrytään valmisteluvaiheeseen, jonka aikana valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville. Osalliset voivat valmisteluvaiheen aikana esittää mielipiteensä valmistelussa huomioiduista seikoista ja erilaisista vaihtoehdoista. Myös viranomaisilta pyydetään tässä vaiheessa tarvittavat lausunnot. Valmisteluvaiheen aikana järjestetään myös yleisötilaisuus, jossa esitellään kaavaluonnoksen ratkaisua. Yleistötilaisuudesta tiedotetaan erikseen valmistelun edetessä.

Valmisteluvaiheen jälkeen alkaa ehdotusvaihe, jossa asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä. Osallisilla on tällöin mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. Myös viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

Asemakaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. 

Hanke saanut myös vastustusta

Sierilän voimalaitos on saanut myös vastustusta rovaniemellä. Äänekäimpiä ovat vaelluskalojen puolustajat, ketkä katsovat, että vaelluskalojen takaisin nousua Kemijokeen pitäisi enemmänkin tukea, kuin että rakennettaisiin kaloille uusia patoja. Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on muun muassa tehnyt vetoomuksen vaelluskalojen puolesta.

Kuva: Kemijoki Oy – havainnekuva Sierilän voimalaitoksesta

Voit olla kiinnostunut myös näistä!